Chemical product

News

5s-e1467196727129

นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายกิจกรรม 5 ส

บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด จึงกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

นโยบายดำเนินกิจกรรม 5 ส. 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ มีความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ โดยนำกิจกรรม 5 ส. มาปรับใช้ในการปกิบัติงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำวัน 2. สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และกำกับ ดูแล รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาโดยให้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ 3. จัดให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 5. จัดให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน และพิจารณารางวัลในความร่วมมือการทำกิจกรรม 5 ส.
วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 1. เพื่อนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและมีวินัยในการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนให้ความ      สำคัญในคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ โดยมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเข้าสู่ระบบคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น
เป้าหมายโดยรวมของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 1. การดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 2. สภาพสถานที่ทำงานภายในสำนักงาน พื้นที่การผลิต พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงาน มีความเป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 3. ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม 4. มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง