Chemical product

News

5s-e1467196727129

นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายกิจกรรม 5 ส

บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด จึงกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

นโยบายดำเนินกิจกรรม 5 ส. 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ มีความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ โดยนำกิจกรรม 5 ส. มาปรับใช้ในการปกิบัติงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำวัน 2. สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และกำกับ ดูแล รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาโดยให้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ 3. จัดให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 5. จัดให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน และพิจารณารางวัลในความร่วมมือการทำกิจกรรม 5 ส.
วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 1. เพื่อนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและมีวินัยในการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนให้ความ      สำคัญในคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ โดยมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเข้าสู่ระบบคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น
เป้าหมายโดยรวมของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 1. การดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 2. สภาพสถานที่ทำงานภายในสำนักงาน พื้นที่การผลิต พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงาน มีความเป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 3. ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม 4. มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 


ทางบริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด นำโดยนายวิศรุต ผิวงาม กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ น้อมรับคำสอนของพ่อ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยได้จัดกิจกรรมเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559


บริษัท เจ แอล เชมโทนิค จำกัด ได้มีการจัดให้มีการท่องเที่ยวประจำปี 2559 สำหรับสำหรับพนักงานทุกท่าน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท และเป็นการขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี ประกอบกับเป็นการให้พนักงานได้พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมรับกับสิ่งดีๆ และความเป็นสิริมงคลต่างๆ ให้กับพนักงานทุกท่าน ซึ่งในปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2559 ณ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองตลอดการทำกิจกรรมในครั้งนี้


เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายก่อนเริ่มต้นปีใหม่ โดยทางบริษัท ได้จัดให้มีการกินเลี้ยงขนาดเล็ก ประจำปี 2559 ณ.บิ๊กซี มหาชัย เวลา 17.30-18.45น. ทั้งพนักงานที่เป็นคนไทย และคนต่างด้าว เสมอหนึ่งครอบครัวเดียวกัน

สังสรรค์ทีมงานบริษัท